Transparència

El Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC), compromès amb les persones amb TEA, aposta decididament per ser una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent davant la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; a la Llei autonòmica 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a la Resolució JUS/1563/2015, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions, teniu disponible en aquesta web la següent informació:

Identificació de l'entitat

Dades de contacte:

 • Carrer de Pau Claris s/n (Blocs de La parada)
 • 08243 Manresa
 • Telèfons: 93 874 49 03 / 620 306 669

Normativa aplicable:

 • L'article 22 de la Constitució espanyola.
 • L'article 118.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
 • La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Informació institucional i organitzativa:

 • Junta directiva actual des de la darrera Assemblea general de socis (23/03/2019)
  • Presidenta: Rosa Serrano
  • Vicepresidenta: Rosalia Jiménez
  • Secretari: Xavier Coma
  • Tresorera: Núria Vallverdú
  • Vocal: Chari González
  • Vocal: Antonio Jiménez
  • Vocal: Montse Rodié
  • Vocal: Jordi Mesones
 • Psicòloga, terapeuta de la sala multisensorial i gestora del voluntariat: Clara Calvo
 • Psicòloga, terapeuta de la sala multisensorial i assessora de les escoles: Sandra Tarrés
 • Memòria 2015
 • Memòria 2016
 • Memòria 2017
 • Memòria 2018
 • Memòria 2019

Informació econòmica, pressupostària i estadística

 • Dades econòmiques: mireu Memòria 2019
 • Contractes establerts amb l'Administració Pública: no en tenim cap
 • Convenis subscrits amb l'Administració Pública:
  • Conveni regulador de les condicions de la cessió d'ús del local de titularitat municipal ubicat al carrer Pau casals s/n de Manresa, a favor del CR TEA CC (des de l'1 de gener del 2015, vigent fins el 31 de desembre del 2018, prorrogat fins al 31 de desembre del 2023)
 • Subvencions i ajudes públiques concedides: hem rebut de l'Ajuntament de Manresa una subvenció de 1.500 € per l'ampliació de la Sala Mutisensorial i la sala de psicomotricitat, i una altra de 3.000 € per poder millorar l'atenció a les famílies que sovint atenem.
 • Retribucions percebudes pels màxims responsables de l'entitat: són càrrecs gratuïts

Anar al principi dela pàgina

Esperem que la informació publicada sigui del vostre interès, i us convidem a compartir la tasca que des del CR TEA CC venim fent des del 2012 a favor de les persones amb TEA i les seves famílies.