Esplai TEA

L'esplai TEA és un servei adreçat a tots els nostres socis-usuaris, amb la finalitat que aquests continuïn creixent en el seu procés d'aprenentatge en grup i societat. Al CR TEA volem que tots els nen i nenes tinguin les oportunitats i les eines per poder desenvolupar diferents habilitats, que influeixen positivament en la millora dels dèficits que comporta el trastorn de l'espectre autista. Aquestes són:

 • Interaccions interpersonals i/o grupal: Activitats i dinàmiques on es necessari l'acció de cada un per poder aconseguir l'objectiu de l'activitat. Aprenentatge de comportaments socials acceptats: seguir unes normes, respectar el torn, saber esperar...
 • Comunicació social: En interactuar amb l'altre s'està produint un intercanvi de comunicació. Amb les activitats fomentem que aquesta comunicació sigui real, a nivell grupal i interpersonal (amb el monitor de referència). Aquests patrons de comunicació impliquen tant el llenguatge, com els signes de comunicació, l'intercanvi de pictogrames o imatges i les conductes no verbals.
 • Interessos: Ventall de jocs i activitats que el nen pot fer. En invitar-lo a provar jocs nous, tant a nivell grupal com individual, promovem que el nen ampliï el seu repertori d'interessos. Així evitem que hi pugui haver fixacions. Tenim present que les activitats i els jocs han de ser suficientment atractius i motivadors per als nostres usuaris.
 • Capacitat de decisió: Segons l'estructura de l'esplai, l'usuari pot triar en determinats moments què vol fer. Ha de discriminar entre tots els jocs i activitats allò que li agrada més.
 • Control del temps / Frustració: Amb l'horari personalitzat cada usuari té coneixement de com serà la jornada d'esplai. Això allibera l'angoixa que pot produir-se quan no se sap que es farà després, alhora que evitem trastorns de la conducta.

Per tal de fer-ho possible s'ha tingut en compte: el disseny de l'entorn, el disseny del temps i de forma transversal les necessitats i característiques úniques de cada usuari, és a dir, els punts forts i febles de cadascun d'ells, i els suports visuals. Prèviament, la família i la psicòloga gestora de l'esplai han mantingut una entrevista i s'ha fet una valoració dels interessos i habilitats de l'infant.

Disseny de l'entorn de lleure

Cada cosa té el seu lloc: hem dividit els diversos espais en racons. Els racons són la divisió imaginària de l'espai físic on fem el lleure. Tenim el racó de la biblioteca, el racó del joc, el de l'artista i el de descans i massatges...

 • Racó de la Biblioteca: on hi ha els contes. Estratègies que treballem quan s'ha de mirar/explicar un conte:
  • Presentar les opcions adequades a l'usuari segons les seves capacitats: és verbal? Quin grau de comprensió del llenguatge té? Quan temps pot estar quiet? I mantenir l'atenció?
  • Intercalar-ho amb activitats no verbals-mímica: representar el contingut del conte i que l'usuari també ho faci, per assegurar-nos la correcta comprensió
  • Introduir experiències personals i emocionals: tractar les emocions que relata el conte, representar-les amb dibuixos, mímica, posant exemples d'experiències pròpies, fomentant la participació de l'usuari perquè també expliqui vivències personals.
  • Assenyalar les il·lustracions i dir el nom del nen amb veu alta: ens serveix per mantenir l'atenció del nen i recordar-li per quina part anem (assenyalar és un suport visual).
 • Racó de l'Artista: hi ha la majoria de jocs que posen de manifest elements psico-cognitius i manipulatius. Al centre és l'espai on hi ha les taules amb les cadires. Quins trobem?
  • Grafomotricitat: experimentar amb diferents modalitats: colors, retoladors, pintures i ceres.
  • Motricitat fina: enganxar gomets, fer braçalets, fer encaixos. Treball de "la pinça" (agafar i manipular objectes).
  • Manipulació visuo-espacial: construccions, blocs, trencaclosques, encaixos, aparellaments, puzle, dòmino, legos… Totes aquestes activitats impliquen la motricitat fina.
  • Joguines ordinàries.
 • Racó de Joc: És l'espai on es posen en marxa aspectes psicomotrius. Al centre és la sala gran, on hi ha espuma al terra. Què hi trobem?
  • Pilota
  • Piscina de boles
  • Activitats i jocs que fomenten el desenvolupament del joc simbòlic: ninos, cuinetes, camions. Eines per fer role-playing.
  • Estimulació sensorial: pètals de rosa, objectes de diferent suavitat, objectes que brillen. No tenim en compte l'estimulació auditiva ja que els nostre usuaris son hiper/hipo sensibles a determinats sons i sorolls i una exposició a aquests por comportar diferents reaccions: el que a un usuari li agrada pot ser un fet angoixant per a l'altre. (Actualment no ho tenim, però estem dissenyant i elaborant una sala d'estimulació multisensorial que estarà operativa ben aviat).
 • Racó de Descans: espai "lliure de moviment". És el lloc on el nen pot estar tranquil, fent qualsevol activitat, segons la seva necessitat, en cas d'angoixa per part del nen. Aquest racó també compta com a un espai de relaxació, on una voluntària professional fa massatges.

Tal com s'ha exposat anteriorment és una divisió imaginària, per tant es pot fer una activitat o un joc al lloc on es cregui mes adequat per a l'infant, mantenint sempre l'espai de descans com a tal. Per exemple: es pot pintar a la sala de joc, o es pot fer joc simbòlic asseguts a la taula del racó de l'artista.

Organització del temps de lleure

Igual que tot espai dissenyat per millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA (casa, escola) al CR TEA pensem en l'organització del temps com un element facilitador per al nen proporcionant-li el control i coneixement de què succeirà.

Cada usuari té el seu horari, que és el que marca el desenvolupament de la jornada. Quan l'infant arriba a l'esplai té una cartolina amb la seva fotografia i una tira de velcro per fer l'horari. Hi ha un espai (paret blanca del racó de joc) on hi ha un plafó amb tots els pictogrames i imatges reals per fer l'horari. Aquest es fa amb el/la monitor/a de referència i segons les característiques de l'usuari haurà de ser més o menys dirigit. Quan l'usuari arriba al centre munta el seu horari.

L'horari es composa de:

Arribada al CR TEA:

 • 1r → Preparació de l'horari (9:30-10:00)
 • 2n → Joc (seguir l'horari) (10:00-10:30)
 • 2n → Esmorzar (10:30-11:00)
 • 3r → Joc (11:00 -12:00)
 • 4t → Sortir al pati (12:00-12:30)
 • 5è → Recollida (a partir de les 12:30)

S'ha de tenir present que no és un sistema de comunicació, sinó un horari visual perquè ells puguin anticipar el què vindrà i per tant conèixer com anirà el seu dia. Sí que és una eina que fomenta la comunicació, mitjançant demandes i peticions, la capacitat d'elecció i la interacció amb el/la monitor/a de referència.

L'horari també admet flexibilitat. Si algun usuari, a mesura que passa la jornada, fa una demanda d'un joc que no és dins la configuració del seu horari, es va al lloc on hi ha els pictogrames i imatges, s'agafa i s'enganxa. Així es reconstitueix el nou horari, sense canviar la imatge de recollida. El mateix pot passar amb el parc quan s'ha decidit que s'hi anirà i després l'usuari ens diu que no hi vol anar. En aquest cas tornarem a anar al lloc on hi ha pictogrames i imatges i reconfigurarem l'horari fins a la imatge de recollida.

Si el nen ens demana el canvi li fem comprendre el per què d'aquest: que ens expliqui per què no li agrada. Si el canvi és promogut per nosaltres també li expliquem el motiu: s'està posant nerviós, el nivell atencional, s'ha posat a ploure... Sempre tenint en compte les característiques de l'usuari i utilitzant un llenguatge clar i concís. Si aquesta comprensió del canvi ha d'aportar neguit, no l'expliquem.

El monitor/a de referència decideix si creu convenient introduir el pictograma de WC en l'horari.

Cada vegada que es fa una activitat s'agafa el pictograma i s'aparella o es deixa al costat de l'activitat que s'està fent. Per exemple: s'agafa el pictograma de dòmino de l'horari i es posa a sobre del dòmino, on hi ha la mateixa imatge. Així el nen associa correctament que aquell pictograma equival a aquell joc.

Punts forts i febles dels nostres usuaris

Cada usuari té una fitxa personal que el monitor/a de referència pot consultar. Aquesta fitxa conté informació com ara: interessos, coses que molesten, característiques conductuals rellevants, control d'esfínters, i altres dades d'interès. La fitxa és molt útil per a l'equip de monitors a l'hora de fer l'horari, ja que si és el monitor qui ha de triar les activitats ja sap quines utilitzar perquè té el coneixement del que li agrada o no a l'usuari.

Suports visuals

Hi ha imatges i/o pictogrames per donar informació a l'usuari, a més a més de l'horari:

 • Foto al penja-robes per saber on es deixa la motxilla i jaqueta.
 • Senyalització del WC i de la seqüència completa del WC
 • Senyalització d'altres espais del centre
Anar al principi dela pàgina

Amb tot, el nostre desig és que l'esplai sigui un espai
de creixement personal i de diversió,
perquè, mitjançant claus socials i visuals,
s'aconsegueixi proporcionar un benestar psicològic,
físic i social als nostres usuaris.